۲۴ آبان ۱۳۸۷بچه جانم

صبح که ساعت شش بیدار شدی و رفتی لیوان آب منو از زیر تخت برداشتی و آبش رو خالی کردی کف زمین چرا کوبیدیش پای چشم من؟
مگه نمی دونی یک زن خاورمیانه ای که پای چشمش کبود باشه معنیش چیه؟


search