۲ بهمن ۱۳۸۷روز خوبی بود
تا هفت صبح خوابیدیم
قهوه درست کردیم
فیلتر یادمون رفت بذاریم
همش ولو شد رو کابینت و کف زمین
پسره دوید اومد تا بگیرمش یک لیس زد به کف زمین
رفتیم بیرون
هوا منهای بیست و پنجه
گفتم که روز خوبی بود
دیروز منهای بیست و هشت بود
آدم باید مثبت باشه
شیشه ها یخ زده بودن
با اون ویجیگول شیشه ساب که اسمش رو نمی دونم یخ ها رو قرچ قرچ سابیدم
رفتیم قهوه خریدیم
شیشه یخ زده بود پایین نمی اومد
در رو باز کردم پول بدم قهوه بگیرم
دستم کج و کوله شد وسط در و شیشه درایو ترو از درد گفتم آی لای لای
چون مودب هستم و فحش نمیدم
یک راننده که با سرعت بیست تا رانندگی می کرد جلوم بود
عصبانی شدم
گفتم کره الاغ کدخدا یورتمه می رفت تو کوچه ها
گفتم که مودبم ناسزاهام در حد و اندازه های یک مامان معقوله
بچه رو می ذارم پیش لیندا جون
بچه بعد نه ماه که باهاش sign language سر و کله زدیم شروع کرده به علامت دادن
گفتم که روز خوبیه
بچه تند تند دستش رو می بره دم دهنش علامت غذا می ده
می رم سر کار
در قفله
یخ می زنم
زنگ می زنم به خانم کارولین که شکل اینگرید برگمنه و من دوست دارم هی نگاش کنم
شوهرش میگه رفته مسافرت این هفته نمیدونستی؟
چرا می دونستم یادم رفته بود
میرم خونه
پس امروز می مونم خونه
همین جوری
می خوابم
می شینم
هیچی نمی خورم
هیچی نمی پزم
هیچ جا رو تمیز نمی کنم
درس نمی خونم
میشینم رو مبل زل می زنم به دیوار
چقدر دلم واسه زل زدن به دیوار و هیچ کاری نکردن تنگ شده بود
انگشتای پام رو تکون تکون می دم
سوت می زنم
دوباره می خوابم
بعد می رم دنبال پسره
تو راه یک کیسه زباله می بینم
وسط خیابون
یاد تهران می افتم
گفتم که روز خوبی بود
بعد یاد یک عالمه چیز دیگه می افتم
راستی هنوز هر شب زباله دم در می ذارن؟
هنوز ماشین های زباله سر بازن؟
هنوز از توشون زباله می ریزه تو خیابون ها؟
هنوز مردم زباله رو از پنجره ها شوت می کنن تو خیابون؟
هنوز تو جوبای آب آشغاله؟
هنوز کسی به فکر سیستم ریسایکل نیست اونجا؟

آخ که همه روز یه طرف اون آشغال وسط خیابون و این همه نوستل یک طرف
گفتم که روز خوبی بود


search