۱۳ بهمن ۱۳۸۷بچه داشتن می گن حق زنه
ولی نمی گن مدل حق تعریف شده است
مامان و بابا و بچه
مامان و بچه نمی شه
بچه اسم فامیل می خواد شناسنامه می خواد آبرو می خواد حیثیت می خواد پذیرش اجتماعی می خواد

اگه یه زنی خواست بچه بدون بابا داشته باشه چی؟
هان؟
مگه حقش نیست؟ مگه وظیفه تاریخیش نیست؟ مگه یکی از ابزار تعیین و تعریف هویتش نیست؟ مگه عشق زندگیش نیست؟

حرومزاده بد فحشیه
دلیلش همینه
فقط همینsearch