۲۵ اسفند ۱۳۸۷

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود
.
.
.
.
.

می رم ایران. نخواهم بود چند وقتی.search