۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

چ س فیل

عمه جون می گفت اولا که ذرت اومده بوده ایران گویا از یک کارخونه ای بوده به اسم چسترفیلد. بعد چستر فیلد در طول زمان ها شده چ س فیل.
خب.
به یکی از سوالات زندگیم گویا جواب داده شد.
راست و دروغش هم با اونی که این رو به عمه جون گفته.


search