۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸دلم می خواد یه تیکه از این زمین خدا پیدا بشه که من برسم بهش بوش کنم پام جا بشه توش دراز کنم بعد بگم آخیش رسیدم خونه.
و همونجا بمونم
و همونجا بمیرم
و این آوارگی روح تموم بشه
تموم بشه
تموم بشه

و من برسم به خونه

search