۲۲ خرداد ۱۳۸۸
ساعت یازده و ده دقیقه شبه. من رویاهام رو می ذارم تو یک جعبه خوشگل. باهاشون خداحافظی می کنم. روشون رو با یک فوت گرم می پوشونم که نمیرن. در جعبه رو می بندم. می رم بخوابم.

search