۵ تیر ۱۳۸۸

my rainbow, my sunshine


پسرک زیبای من
چه خوبه که هستی و این روزای خاکستری رو رنگی می کنی
یه روزی که خسته نبودم برات می نویسم
از همه خاکستری ها
و از همه رنگین کمونی که تو هستی تو این خونه


search