۱ آبان ۱۳۸۸

دو زبانگی
توی دستشویی مدرسه با دو تا از دوستاش نشستن سر توالت. کارش که تموم شده اومده پایین و دودولش رو نشون داده و به معلمش گفته دیس دیس 
(this, this)
بعد به دختر کوچولویی که نشسته بوده سر توالت اشاره کرده و گفته نیس نیس (نیست نیست) و بعد به معلمش با زبون اشاره گفته چرا؟
رفتم دنبالش خانم معلم پرسید نیس یعنی چی؟search