۳ آبان ۱۳۸۸

ایجای دلمبا صدای بلند جیغی در حالت اور دوز احساسی به پسرک می گم آخه این همه عشق رو کجای دلم بذارم مرتیکه؟


خیلی خونسرد در حال گاز زدن به سیبش انگشتش رو می ذاره رو نافم می گه ایجاsearch