۱۰ آبان ۱۳۸۸

دو زبانگیهوورش پییز
چی مامان جان؟
هوورش پییز
بهم نشون بده لطفا
اشاره می کنه بخوابم رو زمین می پره رو پشتم می گه پیتکو پیتکو. می گم آهان هورس پلیز. اسب لطفا. می گه اس اس 
(yes yes)


ماووش. به زیر تخت اشاره می کنه
چی؟
ماووش
موش زردش رو از زیر تخت در میارم
آهان مامان جان منظورت موش بود. موش همون ماوس ئه. ببین موش ماوس
اس اس ماووش


مامی؟
جانم مامان. رو مامان تاکید می کنم
مامی؟
بله مامان
مامی؟
جانم مامان
مامی؟
می فهمم می خواد مامی گفتنش رو بشنوم و تایید کنم. جانم مامی؟
مامان؟
جانم مامان
مامی مامان؟
جانم مامی مامان؟
با خیال راحت می خنده


مور آب پییز
(more AAB please)
لطفا بیشتر آب می خوای پسرم؟
no
پس چی می خوای؟
مور آب پییز


و این داستان ادامه خواهد داشت

search