۱۵ آبان ۱۳۸۸

خرمالوی گندیدههمه صبح رو به عشق این کار می کنم که وقت ناهار بشه برم فروشگاه دم محل کارم خرمالوهای نرم شده رو که این کانادایی های خنگ فکر می کنن خراب شدن به نصف قیمت بخرم هنوز نرسیده به ماشین همه رو نشسته بخورمsearch