۱۸ دی ۱۳۸۸

هوهو چی چی بابا کیکازش می پرسم چه کیکی می خوای؟ آلبوم کیک ها رو ورق می زنم. می گه بابا کیک. همه چیزهای گنده بابا هستند. بعد می گه هوهو چی چی بابا کیک. کیک قطار گنده میخواد. از توی آلبوم یک عکس توماس د ترین رو نشونش میدم می گم این خوبه؟ میگه نو. به چند تا دیگه هم می گه نو. معلمش می گه پسرک دیگه رقیب عشقی نداره. تریستان برای خودش یک دوست کوچک دیگه پیدا کرده و دست از سر پسرک و الینا برداشته. می گه پسرک دیگه مثل یک آدم گنده میره جیشش رو می کنه و خودش رو تمیز می کنه و میاد فقط وقتی داره غذا می خوره جیشش یادش میره. بعدش می گه اوه مای گاد خیلی عاشق خوردنه. با چنان جدیتی غذا می خوره که انگار داره یک مشکل بزرگ جهان رو حل می کنه سر بشقابش. فکر میکنم کاش مشکلات بزرگ جهانی به همین کشکی حل می شدن

من گریه می کنم. از زور احساسات. مرتیکه داره دو سالش می شه. کیکش رو خودش انتخاب می کنه. لباس هاش رو هم. معاشرت هاش رو هم. یک وقت هایی اعصاب نداره به من می گه آوت می ره گوشه اتاقش می شینه خرس پشمالوی گنده اش رو بغل می کنه. ساکت بدون حرف. سه چاهار دقیقه. بعد میاد دست من رو می گیره می گه انچ. میره سی دی رقصش رو می ذاره با هم می رقصیم. برای تولدش براش گیتار خریدیم. می رفت دوش حموم رو می کشید پایین باهاش ادای گیتار زدن و آواز خوندن در می آورد. گاهی هم اپرا می خونه. صداش رو کلفت می کنه داد می زنه بعد صداش رو جیغ جیغی میکنه جیغ می زنه بعد خودش به خودش تعظیم می کنه


موهام رو کوتاه کردم. می گه نو بابا مو؟ می گم آره دیگه بابا مو ندارم. میگه مامان مو؟ می گم آره. یک کم نگاه می کنه می گه نو. بیبی مو. می گم شاید مامان جان. شاید هم بیبی مو داشته باشم الان

توی خونه داره می رقصه. من دارم دنبال کیک مدل قطار می گردم. میاد یک کیک قطار می بینه. می گه این رو این رو. هوهو چی چی بابا کیک. عصری راه می افتیم میریم هوهو چی چی بابا کیک سفارش می دیم. تو راه برگشتن می گم می دونی برای چی کیک سفارش دادیم؟ می گه بردا دوو بخونین بردیا دو.  می گم تو تولدت می خوای چی کار کنی؟ می گه انچ. می گم با کی می رقصی؟ می گه الالا بعد یک کم فکر می کنه یک هو داد می زنه الالا بووش انچ بابا هوهو چی چی کیک و شروع می کنه به رقصیدن

باید یک روزی از این دو سال بنویسم. از همه اش. از اونجاهاییش که تا حالا ننوشتم. از تنهایی ام. از بزرگ شدنم


                           search