۴ مرداد ۱۳۹۰

از سری بکن نکن هانگید بچه من خوب می خوابه یا شیطون نیست یا خوب غذا می خوره یا از دیوار راست بالا نمی ره یا جیش و پی پیش رو می گه یا خوب درس می خونه  پس بچه ی خوبیه
چون این یعنی اگه یک زمانی بچه خوابش به هر دلیلی به هم بریزه یا مریض شه نتونه غذا بخوره یا بنا به خاصیت بچه بودن تو شلوارش کاراشو بکنه یا به طبیعت سن اش شیطونی کنه یا حال درس خوندن نداشته باشه پیش خودش فکر کنه بچه بدیه
اگه هنوز به سنی نرسیده باشه که پیش خودش فکر کنه باز هم شما دارین این "زبان" غلط رو برای خودتون و دیگران جا می ندازین و کم کم به بچه یاد میدین که رفتارهای طبیعی اش رو برای "خوب بودن جلوی بقیه" سرکوب کنه
آدم ها و مخصوصا بچه ها رو برچسب خوب و بد نزنیم
رفتار و عادت های یک آدم همه اون آدم نیست

مواظب زبانی که به کار می بریم باشیم
کلمات بار معنایی دارند و فرهنگ سازی می کنند
 
 

search