۳۰ مهر ۱۳۹۰

من مست می عشقمهشیار نخواهم شد


هشیار 

نخواهم

شد


مامان پیر شد و آروز به دل ماند که من آدم شوم


search