۵ آذر ۱۳۹۱

بیست و پنج نوامبر. حرف تازه چه داری؟من خسته ام و حرف تازه ای ندارم. حرف های قدیمی را اما دوباره بخوانید و بدهید دست دور و بری های تان که بخوانند

search